GA9
Star Dangling An
GA10
Cross Dangling A
GA5
Seashell Danglin
GA4
Dolphin Dangling